Smernice Rímskeho misála

VŠEOBECNÉ SMERNICE RÍMSKEHO MISÁLA

https://lh.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf

Hlava V

Zariadenie a výzdoba kostolov na slávenie Eucharistie

267. Vedľajších oltárov nech je čo najmenej. V nových kostoloch ich treba podľa možnosti umiestniť v kaplnkách nejako oddelených od chrámovej lode (s. 61).

 

XI. Obrazy vystavené na úctu veriacich

278. Obrazy (i sochy) Pána, Panny Márie a svätých sa podľa veľmi starej tradície Cirkvi oprávnene vystavujú v chrámoch na úctu veriacich. Treba však dbať o to, aby jednak ich počet nebol priveľký, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samotnej bohoslužby. Obraz jedného a toho istého svätého môže byť len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba dbať, aby napomáhali nábožnosti celého spoločenstva (s. 63).

 

XII. Všeobecná úprava posvätného miesta

279. Výzdoba nech dodá kostolu skôr vznešenú jednoduchosť ako prepych. pri výbere prvkov, ktoré patria k výzdobe, treba dbať o pravdivosť vecí a usilovať sa o to, aby ozdoba kostola slúžila k výchove veriacich a prispela k dôstojnosti celého posvätného miesta (s. 63).

 

Hlava VI

Veci potrebné na slávenie omše

II. O zariadení kostola všeobecne

287. Ako pri stavbe kostolov, aj pri celom zariadení kostola Cirkev pripúšťa umelecký štýl a vkus každej krajiny a prijíma tie prispôsobenia, ktoré sú v súlade s povahou a tradíciami jednotlivých národov, len aby všetko primerane zodpovedalo cieľu, na ktoré je samo zariadenie kostola určené. Aj na tomto poli treba starostlivo dbať o vznešenú jednoduchosť, ktorú možno výborne spojiť s opravdivým umením (s. 64).

288. Pri výbere materiálu pre zariadenie kostola možno voliť okrem materiálu, ktorý sa tradične používa, aj taký, ktorý sa podľa mienky našej doby považuje za ušľachtilý, je trváci a dá sa dobre prispôsobiť na posvätné úkony. O tom pre jednotlivé oblasti rozhodne biskupská konferencia (s. 65).

Kresťanské výtvarné umenie